TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of tram route 7-T
Stops list
1. Puscha-Vodytsia
2. 13-th Line
3. 11-th Line
4. 9-th Line
5. 7-th Line
6. 6-th Line
7. Park "Puscha-Vodytsia"
8. Hospital Invalids Velykoi Vitchyznianoi Viyny
9. 3-rd Line
10. 2-nd Line
11. 1-st Line
12. St. City
13. Lisova T
14. Spetsdyspanser
15. Kalancha
16. Children Sanatorium
17. Upravlenye Lesnychestva
18. Lisnytstvo T
19. Hostel
20. Sq. Tarasa Shevchenko

1. Sq. Tarasa Shevchenko
2. St. Puscha-Vodytska
3. Lisova T
4. Upravlenye Lesnychestva
5. Children Sanatorium
6. Kalancha
7. Spetsdyspanser
8. Lisova T
9. St. City
10. 1-st Line
11. 2-nd Line
12. 3-rd Line
13. Gospytal (Chervonoflotska)
14. Park "Puscha-Vodytsia"
15. 6-th Line
16. 7-th Line
17. 9-th Line
18. 11-th Line
19. 13-th Line
20. Puscha-Vodytsia