TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 540-RT
Stops list
1. Metro Station Nyvky
2. St. Estonska (Scherbakova)
3. St. Krasnodarska (Scherbakova)
4. St. V. Pika
5. St. Baumana
6. Dytiacha Respublikanska Library

1. Dytiacha Respublikanska Library
2. St. V. Pika
3. St. Krasnodarska (Scherbakova)
4. St. Estonska (Scherbakova)