TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of minibus route 215k-RT
Stops list
1. Rusanivski sady
2. Mykilska Slobidka
3. Silgosptehnika
4. St. Panelna (Lunacharskogo)
5. St. Mykilsko-Slobidska
6. Metro Station Livoberezhna

1. Metro Station Livoberezhna
2. St. Mykilsko-Slobidska
3. St. Panelna (Lunacharskogo)
4. Silgosptehnika
5. Mykilska Slobidka
6. Rusanivski sady