TRAFFIC DENSITY IN KIEV
FREE

City transport


Description of autobus route 62-A
Stops list
1. Botanic Garden
2. St. Sergiia Strutynskogo (Bastionna)
3. Pecherskyy Bridge
4. St. Ivana Kudri
5. Sq. Lesi Ukrainky
6. St. Kutuzova
7. Panasa Myrnogo
8. Cinema "Zorianyy"
9. Zavod "Arsenal"
10. Metro Station Arsenalna
11. Kriposnyy Lane
12. St. Sadova (Grushevskogo)
13. European Sq. (Grushevskogo)
14. Poshtova Sq.
15. St. Andriivska
16. Metro Station Kontraktova Sq.

1. Metro Station Kontraktova Sq.
2. St. Andriivska
3. Poshtova Sq.
4. St. Grushevskogo
5. St. Sadova (Grushevskogo)
6. Kriposnyy Lane
7. Metro Station Arsenalna
8. Zavod "Arsenal"
9. Cinema "Zorianyy"
10. Kopylenka
11. St. Kutuzova
12. St. Arsenalna
13. Sq. Lesi Ukrainky
14. St. Ivana Kudri
15. St. Sergiia Strutynskogo (Bastionna)
16. Botanic Garden